Siirry sisältöön

ASIANTUNTIJA

Tekoäly ja psykologia – vallankumouksellinen liitto?

Aloitetaan perusteista. Tekoäly, tai AI (Artificial Intelligence), tarkoittaa yksinkertaisesti koneiden ja ohjelmistojen kykyä oppia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Tekoälyt käyttävät suuria tietomääriä oppiakseen ja parantaakseen toimintaansa, ja yksi tavallisimmista tavoista rakentaa tekoäly on niin sanottu koneoppiminen. Koneoppimisessa on kaksi tapaa: ohjattu ja ohjaamaton oppiminen. Ohjatussa oppimisessa tekoäly saa valmiiksi jaoteltua dataa ja yrittää löytää säännöt, joiden avulla se voi ennustaa uusia asioita. Ohjaamattomassa oppimisessa tekoäly tutkii dataa ilman valmiita luokkia ja yrittää löytää sen rakenteita itse.

Mutta miten tämä liittyy psykologiaan? 

Tekoälyn perusteet ja soveltaminen psykologiaan

Kuvitellaan esimerkiksi tekoäly, joka pystyy analysoimaan asiakkaan mielialaa ja tunnetiloja sekä ennustamaan mahdollisia tulevaisuuden haasteita. Tällainen tekoäly voisi auttaa psykologeja tarjoamaan yksilöllisempää ja tehokkaampaa apua asiakkailleen.

Toteutetaan tekoäly esimerkiksi ohjatun koneoppimisen avulla. Syötämme tekoälylle laajan joukon asiakkaan tunnetiloja kuvaavaa dataa, kuten sanalliset kuvaukset, eleet, ilmeet ja puheen prosodia. Lisäksi keräämme asiakkaan demografista tietoa, kuten ikä ja sosioekonominen tausta. Lopuksi otamme mukaan tiedot asiakkaan elämäntilanteesta, kuten työtilanne, ihmissuhteet ja mahdolliset elämänmuutokset.

Tämän rikkaan datan avulla tekoäly voi oppia tunnistamaan asiakkaan tunnetilojen ja elämäntilanteen välisiä yhteyksiä ja ennustaa tulevaisuuden haasteita. Tuloksena on tekoäly, joka voi esimerkiksi antaa psykologille realistisen arvion asiakkaan masennusriskistä tai auttaa tunnistamaan tunne-elämän kipupisteitä ja stressitekijöitä. Tällainen tekoäly voisi auttaa psykologeja luomaan tehokkaampia hoitosuunnitelmia ja räätälöimään terapian sisältöä paremmin kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Innovatiivisia tekoälysovelluksia psykologian alalla

Sekä Suomessa että ulkomailla kehitetään innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat psykologian ammattilaisia ymmärtämään ja hoitamaan asiakkaitaan tehokkaammin. Yksi tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista on terapeutin ja asiakkaan yhteensopivuuden arviointi. AI-pohjaisia sovelluksia on kehitetty tunnistamaan terapeuttisen suhteen kannalta optimaaliset yhdistelmät. Tämän lisäksi useat yritykset työskentelevät videon ja äänen analysoinnin parissa tavoitteenaan tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen.

Eräs kiinnostava sovellus on etäkäyntejä analysoiva tekoäly, joka pystyy kuuntelemaan tapaamisia ja tekemään niistä muistiinpanoja sekä antamaan tilastoja. Tämän avulla terapeutit voivat saada tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon kumpikin osapuoli puhui, miten nopeasti puhuttiin, mitkä olivat keskustelun toistuvia teemoja ja mitä erilaisia coping-keinoja mainittiin.

Suomessa on kehitetty useita psykologian alan tekoälysovelluksia. Formulator on luonut tekoälyavusteisen palvelun psykologiseen tapausjäsennykseen. Dipsy-niminen yritys kehittää tällä hetkellä tekoälyä terapian ja intervention vaikuttavuuden arviointiin sekä kirjallisten töiden helpottamiseen, kuten lausuntojen kirjoittamiseen ja testitulosten tulkintaan. Clevry puolestaan on kehittänyt psykometriikkaan perustuvan palvelun, joka yhdistää työntekijät ja työnantajat heidän yhteensopivuutensa perusteella.

Tekoälyn avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä.

Tekoälyn kehitys etenee tällä hetkellä nopeasti, ja tilanne saattaa muuttua merkittävästi lyhyessä ajassa. Tämä tarkoittaa, että uusia innovaatioita ja sovelluksia on odotettavissa lähitulevaisuudessa, minkä myötä psykologian ammattilaisten työkalupakki laajenee entisestään. Tekoälyn myötä kliinisen psykologian ala voi ottaa merkittäviä harppauksia kohti entistä tehokkaampaa ja tarkempaa asiakastyötä.

Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi automatisoida rutiinitehtäviä, kuten muistiinpanojen kirjoittamista ja testitulosten analysointia, jolloin psykologit voivat keskittyä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Samalla AI voi auttaa tunnistamaan yksilöllisiä piirteitä ja tarpeita, mikä puolestaan voi johtaa yksilöllisempiin ja tehokkaampiin hoitosuunnitelmiin.

Tulevaisuuden näkymät: Tekoälyn rooli vuonna 2035

Siirtykäämme nyt vuoteen 2035 ja pohtikaamme, millainen tekoäly voisi olla psykologien käytössä tuolloin. Tekoälyt ovat kehittyneet eksponentiaalisesti, ja niiden käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet valtavasti. Kuvitellaanpa, että psykologin vastaanottohuoneessa on tekoälyavusteinen ”älyterapeuttijärjestelmä”, joka seuraa terapian etenemistä ja auttaa terapeuttia soveltamaan tehokkaimpia menetelmiä kulloiseenkin tilanteeseen.

Tämä älyterapeuttijärjestelmä keräisi reaaliaikaisesti dataa terapiatilanteesta. Se voisi esimerkiksi analysoida asiakkaan puheen, ilmeet, eleet, hengityksen ja sykkeen sekä yhdistää nämä tiedot terapeutin antamiin kysymyksiin ja ohjeisiin. Järjestelmä hyödyntäisi niin kutsuttua neuroverkkoteknologiaa, joka mahdollistaa monimutkaisten suhteiden löytämisen suurista ja monimuotoisista datamääristä.

Älyterapeuttijärjestelmän tavoitteena olisi tukea terapeuttia ja optimoida terapian vaikuttavuus. Se voisi esimerkiksi ehdottaa terapeutille uusia lähestymistapoja, kysymyksiä tai harjoituksia, jotka olisivat todennäköisesti tehokkaita juuri kyseisen asiakkaan kohdalla. Järjestelmä voisi myös tunnistaa asiakkaan käyttäytymis- ja ajatusmalleja, jotka estävät muutosta, ja ehdottaa niihin sopivia interventioita. Lisäksi järjestelmä voisi ennustaa asiakkaan mahdollisia vastareaktioita ja auttaa terapeuttia valmistautumaan niihin etukäteen.

Psykologian ammattilaisten työkalupakki laajenee entisestään.

Koska tekoälyavusteinen älyterapeuttijärjestelmä oppisi jatkuvasti uutta sekä omasta että muiden samanlaisten järjestelmien toiminnasta, se kykenisi tarjoamaan yhä tarkempia ja innovatiivisempia ratkaisuja terapeutin työkalupakkiin. Tekoälyn käyttöönotto ei tietenkään poista tarvetta inhimilliselle läsnäololle ja empatialle, mutta se voi vapauttaa psykologin resursseja keskittymään syvemmin asiakkaan kokemusmaailmaan ja tarjoamaan henkilökohtaista tukea.

Tulevaisuuden tekoäly voi myös mahdollistaa asiakkaan oman aktiivisuuden ja itseymmärryksen lisääntymisen terapiaprosessissa. Esimerkiksi älyterapeuttijärjestelmä voisi antaa asiakkaalle pääsyn omiin tunne- ja käyttäytymisanalyyseihinsä, joiden avulla asiakas voisi seurata omaa kehitystään ja saavutuksiaan reaaliajassa. Tämä voisi parantaa motivaatiota ja sitoutumista terapiaan sekä edesauttaa itsereflektion ja itsearvioinnin taitojen kehittymistä.

Kenties tulevaisuudessa tekoälyavusteiset menetelmät voivat myös tarjota psykologeille ja asiakkaille uudenlaisia yhteistyön malleja. Esimerkiksi terapeutin ja asiakkaan välinen kommunikaatio voisi tapahtua osittain tekoälyn avulla, joka toimisi ikään kuin ”kääntäjänä” auttaen molempia osapuolia ymmärtämään toisiaan paremmin. Tämä voisi erityisesti hyödyttää asiakkaita, joilla on vaikeuksia kommunikoida tunteitaan ja ajatuksiaan suoraan.

Inhimillisen ja teknologisen osaamisen liitto

On myös syytä pohtia, miten tekoälyn käyttöönotto voi vaikuttaa psykologien koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tulevaisuuden psykologit tarvitsevat valmiuksia ymmärtää tekoälyä ja sen soveltamista psykologisessa työssä. Heidän on myös opittava tunnistamaan tekoälyn tarjoamien ratkaisujen mahdolliset sudenkuopat ja soveltamaan niitä eettisesti kestävällä tavalla. Tämä voi tarkoittaa uusien opetusmenetelmien ja -sisältöjen kehittämistä psykologian koulutusohjelmiin sekä jatkuvaa täydennyskoulutusta jo työelämässä toimiville psykologeille.

Psykologit voivat myös olla mukana tekoälysovellusten kehittämisessä ja suunnittelussa. Psykologien asiantuntemus ihmisen mielen toiminnasta ja käyttäytymisestä voi olla arvokasta tekoälysovellusten kehittäjille, joiden on ymmärrettävä ihmisen psykologiaa voidakseen luoda toimivia ja tehokkaita ratkaisuja. Tämä edellyttää psykologien ja teknologia-alan asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua, mikä voi avata uusia näkökulmia molemmille osapuolille.

Tekoälyn potentiaali psykologian sovelluksissa on valtava ja jännittävä.

Kaiken kaikkiaan tekoälyn potentiaali psykologian sovelluksissa on valtava ja jännittävä. Uuden teknologian ja ihmisen yhteistyö voi avata ovia tehokkaampaan, yksilöllisempään ja monipuolisempaan terapiaan, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat keskiössä. Tekoäly voi auttaa meitä psykologeja näkemään asiakkaamme uusin silmin, ymmärtämään heitä syvemmin ja tarjoamaan heille parempaa apua kohti hyvinvointia ja mielen tasapainoa. 

Toivon, että tämä kirjoitus on herättänyt mielenkiintosi ja innostanut sinua pohtimaan tekoälyn mahdollisuuksia psykologian kentällä. Tekoäly ei ole vain kaukainen tulevaisuuden visio, vaan se on jo täällä, ja meidän on aika tarttua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Rohkaisen sinua jakamaan ajatuksiasi, hyvä kollega, kokemuksiasi ja ideoitasi tekoälyn soveltamisesta psykologiassa – yhdessä voimme luoda parempaa ja vaikuttavampaa psykologista hoitoa ja tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. 

Kirjoittaja on psykologi ja Data/AI-konsultti.

Seuraa sosiaalisessa mediassa: @tekoalyolli

Saatat olla kiinnostunut myös näistä