Siirry sisältöön

Psykologityön kirjaaminen muuttuu – käyttöön oma R-koodi

Psykologityön luokittelun ja kirjaamisen päivittäminen on tarpeen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä kehittyy nyt nopeasti ja erilaiset valtakunnalliset tietojärjestelmät yleistyvät. Kun muut ammattikunnat merkitsevät tarkasti omilla koodeillaan kaikki tekemänsä työt järjestelmiin, myös psykologien tekemä työ on tehtävä näkyväksi. 

Juuri ilmestynyt Psykologien nimikkeistö- ja luokitusopas syntyi Suomen Psykologiliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä. Käytännössä oppaan koostivat Psykologiliiton ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov ja HUS-psykiatrian kehittämispäällikkö Petri Näätänen

– Päivitimme edellisen, vuonna 2008 valmistuneen oppaan. Merkittävin muutos on uudenlainen koodijärjestelmä, joka on päivitetty myös THL:n valtakunnalliselle koodistopalvelimelle. Saamme siis uuden virallisen ohjeistuksen psykologityön luokittelusta ja kirjaamisesta esimerkiksi sähköisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Uusi luokitus ohjaa psykologityön kuvaamista ja kirjaamista valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla, Vera Gergov toteaa. 

Työn sisältö kuvataan entistä tarkemmin

Uudessa luokittelussa kuvataan entistä tarkemmin psykologin työn sisältöä. Tähän saakka työn sisältöä on kuvattu luokittelemalla se pääluokittain esimerkiksi tutkimusten ja interventioiden laajuuden mukaan ilman viittauksia työn tarkempaan sisältöön. 

– Nyt mukana on sovellusalatarkenne, jota ei ennen ollut. Aiempia luokkia voi siis tarkentaa merkitsemällä, kuuluuko työ esimerkiksi mielenterveyspsykologiaan, neuropsykologiaan tai johonkin muuhun niistä seitsemästä sovellusalakategoriasta, jotka ovat mukana luokituksessa, Gergov kertoo.

Psykologityön luokittelun kirjaaminen tietojärjestelmiin muuttuu siten, että jokaiseen palvelutapahtumaan liitetään jatkossa tietty uusi koodi kuvaamaan työskentelymuotoa. Siinä on sama logiikka kuin muiden kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden ammattialakohtaisia nimikkeistöjä kuvaavissa koodeissa.

– Tästä syystä psykologitkin saavat nyt uuden, R-alkuisen koodin kuvaamaan palvelumuotoa. R tulee sanasta Rehabilitation eli kuntoutus. Sen perään liitetään kunkin alan oma tunniste, joka on psykologeilla B. Sen jälkeen seuraa vielä yksi kirjain ja kaksi numeroa. Kooditunnuksissa on siis viisi merkkiä. Esimerkiksi psykologisten interventioiden tunnus on RBB00, Gergov kertoo.

Koodin lisäksi omaa palvelutapahtumaansa voi tarkentaa kirjaamalla luokituskokonaisuuteen kuuluvat neljä muuta ulottuvuutta: työskentelykohde, palvelukonteksti, psykologityön vaihe ja psykologityön vaikuttamisen tavoite. Aiempia merkintätapoja ja luokituksia ei tarvitse Gergovin mukaan kokonaan unohtaa, sillä uusi opas tarkentaa entistä, vuonna 2008 ilmestynyttä luokitusta.

Luokitusjärjestelmä soveltuu kuitenkin käytettäväksi oman työn kuvaamiseen myös niillä sovellusaloilla, joissa kirjauksia ei tehdä sähköisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.

Esimiehet ratkaisevassa roolissa

Vaikka uudet käytännöt mahdollistavat entistä monipuolisemman oman työn luokittelun, monissa tapauksissa riittää yhden ulottuvuuden luokittelu eli R-alkuisen työskentelymuotoa kuvaavan koodin kirjaaminen. Halutessaan voi tarkentaa esimerkiksi, kenelle palvelu on osoitettu, missä kontekstissa se tapahtuu ja mitä työvaiheita siihen sisältyy. 

Petri Näätänen korostaa, että luokitusten käyttöä ja käyttöönottoa tulee tukea ja tarvittaessa ohjeistaa tarkemmin työyhteisöissä esimiesten johdolla.

– Kaikki yksityiskohdat käydään tarkemmin läpi työpaikoilla. Organisaatioiden johto ja esimiehet ovatkin ratkaisevassa roolissa uuden luokituksen käyttöönotossa, Petri Näätänen toteaa.

Mitä tarkemmin psykologien työ merkitään rakenteisena tietojärjestelmiin, sitä paremmin pystytään kuvaamaan niin työnantajille kuin vaikkapa päättäjille, mitä kaikkea psykologit tekevät ja miten monipuolista työ on. Työtä voidaan myös ohjata paremmin vastaamaan asiakkaan tarpeita.

– Tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen on yhä merkityksellisemmässä roolissa koko palvelujärjestelmässämme. Siksi on tärkeää, että psykologinkin työ näkyy mahdollisimman monipuolisesti tietojärjestelmissä. Luokittelu ei enää perustu vapaaehtoisuuteen eikä ole valintakysymys, vaan pikkuhiljaa siitä tulee kaikille rutiini. Menemme siihen suuntaan, että sitä on jossakin vaiheessa pakko käyttää. On ennen kaikkea asiakkaan etu, että palvelujen toteutumista ja laatua pystytään seuraamaan, Petri Näätänen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että psykologin työ hyvin yksilöllistä ja monipuolista, joten kaiken kattavaa mallia ei pystytä tekemään.

– Jokainen psykologi joutuu opasta käyttäessään soveltamaan sen sisältöjä siten kuin se sopii oman työn kuvaamiseen parhaiten. Myös siinä on käytettävä omaa harkintaa, mihin luokkaan annettu psykologipalvelu kulloinkin kuuluu.   

Kaikki työ tulee näkyväksi

Psykologin työn luokitus on laajempi kuin muiden ammattiryhmien.  Järjestelmiin voi kirjata vaikkapa sen, kuka on psykologin palvelun kohde: yksilö, pariskunta, perhe vai ryhmä, tai laajemmin organisaatio, yhteiskunta, kansainvälinen yhteisö tai oma ammattitaito. Lisäksi voi valita, onko kyse esimerkiksi hoidosta vai ennaltaehkäisevästä työstä. Luokitella voi myös erilaisen epäsuoran asiakastyön, kuten tutkimustulosten analysoinnin tai tieteellisen työn.

– Kaikille näille on luokitusjärjestelmässä koodinsa. On hyvä, jos muukin kuin laskutettava potilastyö tehdään näkyväksi. Tämä on myös jokaiselle psykologille itselleen hyvää oman työn seurantaa. Siitä näkee, mihin aika menee, Petri Näätänen sanoo.

Psykologi joutuu usein joka tapauksessa käymään tietojärjestelmissä esimerkiksi ajanvarausten ja asiakkaan käyntitietojen takia. Yksi keskeinen järjestelmä on Kanta, jonka alla on kymmeniä yksittäisiä potilas- ja asiakastietojärjestelmiä.

Uusi Psykologityön nimikkeistö- ja palveluluokitusopas on julkaistu digitaalisena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ohjaus-sarjassa. Kaiken kaikkiaan uusi opas yhdenmukaistaa psykologityön kirjaamisessa käytettyjä luokituksia ja käsitteitä sekä selkeyttää ohjeistusta niiden käytöstä. 

Päivitetyt psykologityön luokat on julkaistu myös THL:n ylläpitämällä Kansallisella koodistopalvelimella, jonka kautta ne tulevat osaksi sähköisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. 

Lue lisää:
Uusi psykologien nimikkeistö- ja luokitusopas
Kirjaamista koskevan koulutustilaisuuden videotallenne tulee katsottavaksi Psykologiliiton verkkosivujen jäsenalueelle.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä