Siirry sisältöön

Psykologit kuuluvat myös varhaiskasvatukseen

Psykologiliitto vaatii psykologeja mukaan varhaiskasvatuksen moniammatillisiin tiimeihin, jotta työn laatu varmistetaan. Liitto perustelee vaatimustaan viidellä faktalla.

1. Psykologi on lapsen kehityksen paras asiantuntija

Psykologi on lapsen psykososiaalisen ja kognitiivisen kehityksen sekä vuorovaikutusilmiöiden asiantuntija. Tämä asiantuntijuus on varhaiskasvatuksessa välttämätöntä, jotta laissa määritellyt varhaiskasvatuksen tavoitteet voivat toteutua ja jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukainen kokonaisvaltainen kasvu, kehitys, terveys ja hyvinvoinnin edistäminen varmistetaan. Uudesta varhaiskasvatuslaista puuttuu velvoittava maininta varhaiskasvatuksen psykologista. Se pitää sisällyttää lakiin samaan tapaan kuin siellä on mainittu varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 

2. Moniammatillisen yhteistyön tehostaminen takaa laadun

Mikään ammattiryhmä ei yksinään takaa varhaiskasvatuksen laatua. Siksi moniammatillisuutta on vahvistettava ja tuotava tiimiin mukaan psykologit. Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee ensi sijassa varhaiskasvatuksen aikuisten kanssa päiväkodin arjessa sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

Laki edellyttää varhaiskasvatukselta lapsen ikätasoisten tarpeiden täyttämistä. Varhaiskasvatuksen psykologi tuo moniammatilliseen tiimiin osaamisensa hyvinvoinnin edistämisestä, ongelmien ehkäisystä sekä varhaisesta toiminnasta kehitys- ja kasvatusongelmissa.

3. Kasvun ja oppimisen riittävä tuki ehkäisevät syrjäytymistä

Varhaiskasvatuksessa pystytään tarjoamaan riittävä kasvun ja oppimisen tuki yksilöllisesti kaikille sitä paremmin mitä enemmän satsataan aikuisten moniammatilliseen osaamiseen. Varhaisten vuosien tukeen sijoittaminen säästää myöhemmin merkittävästi kuntien ja yhteiskunnan kuluja. Yhden syrjäytyneen nuoren kustannuksiksi on arvioitu 1–2 miljoonaa euroa. Jos jokainen varhaiskasvatuksen psykologi estää yhden syrjäytymisen vuodessa, se merkitsisi noin 300–600 miljoonan säästöä vuodessa.

4. Perheiden ja aikuisten jatkuva tuki on parasta lasten auttamista

Pieniä lapsia autetaan parhaiten, kun tuetaan heidän elämänsä tärkeiden aikuisten osaamista ja jaksamista. Varhaiskasvatuksen psykologin tuleekin olla läsnä päiväkodin arjessa, konsultoida varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja johtoa, tukea henkilöstön osaamista ja jaksamista sekä osallistua suunnittelu- ja kehittämistyöhön esimerkiksi tuomalla tietoa ja ymmärrystä lapsen yksilöllisistä kehitystarpeista. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen psykologi on myös helposti tavoitettavissa, mikä edistää yhteistyötä.

Varhaiskasvatuksen psykologityö on välttämätöntä, kun halutaan lisätä lapsiperheiden hyvinvointia, tukea oppimista ja kehitystä, ehkäistä ongelmia ja syrjäytymistä sekä järjestää varhaista tukea. Psykologityön tarve varhaiskasvatuksessa on jatkuvaa ja suunnitelmallista, ei tilapäistä. Siksi se on määriteltävä laissa ja toiminnon järjestäminen on taattava kaikissa kunnissa.

5. Muissa koulutuspolun vaiheissa taataan jo nyt psykologin palvelut

Oppilas- ja opiskelijahuolto takaa psykologin ja kuraattorin esiopetukseen, peruskouluun sekä lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Varhaiskasvatus on täysin eriarvoisessa asemassa muiden kouluasteiden kanssa, sillä sieltä puuttuu lakisääteinen oikeus psykologin palveluihin. Tämä on kuitenkin ehdottoman tärkeää varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja heidän perheidensä samoin kuin varhaiskasvatuksen vaativaa työtä tekevien ammattilaisten kannalta. Psykologi on keskeinen asiantuntija tuen tarpeen arvioinnissa ja tukea suunniteltaessa. Varhaiskasvatuslaki korostaa aivan oikein pedagogista asiantuntemusta, joka on välttämätöntä – mutta se ei yksin riitä. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on esimerkiksi laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen psykologilla on tarpeellista asiantuntemusta, jota tulisi hyödyntää myös varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa. 

Juttu on julkaistu myös Psykologiliiton verkkosivuilla 30.4.2019.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä