Siirry sisältöön

Psykologiliitolle valitaan uusi puheenjohtaja ja muut päättäjät syksyllä – nyt on aika pohtia ehdokkaita

Ehdokasasettelu on käynnissä, määräaika 15.8.2021

Psykologiliiton jäsenyhdistyksillä on aivan keskeinen rooli sopivien ehdokkaiden löytämisessä. Vaalitoimikunta on kehottanut yhdistyksiä haastattelemaan ja nimeämään ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi ja antamaan heistä lausuntonsa vaalitoimikunnalle. Lausunto on syytä käsitellä yhdistyksen johtokunnan kokouksessa.

Psykologiliitossa ei kausien enimmäismäärää ole rajattu, mutta kaudet eivät myöskään automaattisesti jatku ilman ehdokkaaksi asettumista. Myös nykyisten on siis ilmoittauduttava ehdokkaiksi, jos haluavat jatkaa. Yhdistys antaa ehdokkuudesta kiinnostuneille ohjeet ehdokkaaksi ilmoittautumiseen liiton kotisivujen kautta. Yhdistyksiä on pyydetty myös antamaan vaalitoimikunnalle lausuntonsa ja ilmaisemaan yhdistyksen mahdollinen tuki ehdokkaalle/ehdokkaille (eri tehtäviin).

Valintamenettelyt

Psykologiliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaa säätelevät yhdistyslaki sekä liiton ja yhdistysten säännöt. Niitä on noudatettava kaikessa liiton piiriin kuuluvassa toiminnassa. Psykologiliiton ja toiminta perustuu edustukselliseen jäsendemokratiaan. Jokaisella jäsenellä on oikeus olla ehdolla ja äänestää edustajia liiton ylimpään päättävään elimeen, liittovaltuustoon. Ehdokkaaksi voi asettua myös liiton hallituksen tehtäviin. Liittovaltuusto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet.

Hallituksen vaali käydään kahden vuoden välein. Kuka tahansa Psykologiliiton jäsenyhdistyksen jäsen voi ilmoittautua ehdokkaaksi hallituksen jäsenten vaaliin – oman yhdistyksen tuki on ehdokkaalle eduksi.

Vaalia valmistelee liittovaltuuston keskuudestaan valitsema vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on huolellisesti perehtyä ehdokkaisiin ja tehdä valtuustolle syyskokouksessa perusteltu esitys hallituksen kokoonpanosta, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja on liittovaltuuston puheenjohtaja Aino Kohtala.

Psykologiliiton jäsenyhdistyksissä ylintä päätösvaltaa käyttää kaikille jäsenille avoin yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous valitsee syyskokouksessaan edustajat Psykologiliiton liittovaltuustoon kaudelle 2022–2023.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen tehtävät

Hallitus johtaa puheenjohtajan johdolla käytännössä kaikkea liiton toimintaa. Hallituksen päätettäväksi ja hoidettavaksi kuuluu kaikki se, mikä ei sääntöjen nojalla kuulu valtuustolle. Hallituksen tehtävänä on mm. edustaa liittoa, käyttää liiton neuvotteluoikeutta, avustaa jäsenyhdistyksiä ja näiden jäseniä neuvoilla ja ohjeilla, tiedottaa suunnitelmistaan ja toimenpiteistään, hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta sekä nimetä jäsenet ja varajäsenet alaisiinsa toimielimiin. Hallituksen tehtävänä on ”ottaa ja vapauttaa” liiton työntekijät, eli hallitus kantaa työnantajavastuuta. Hallitus myös kutsuu koolle liittovaltuuston kokouksen ja valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus voi asettaa avukseen toimielimiä eli työryhmiä.

Liittovaltuuston valitsemaa hallituksen puheenjohtajaa nimitetään liiton puheenjohtajaksi. Psykologiliiton puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Puheenjohtajan palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista päättää liiton hallitus.


Puheenjohtajan tehtävät

 • ­   vastaa liiton taloudellisesta edunvalvonta- ja neuvottelutoiminnasta
 • ­   vastaa liiton ammatillisesta edunvalvonnasta
 • ­   vastaa järjestötoiminnan kokonaisuudesta
 • ­   vastaa liiton talousvalvonnasta taloussäännön mukaisesti
 • ­   on liiton koko henkilöstön esimies ja vastaa sen toiminnasta liiton hallitukselle ja valtuustolle

Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena hallituksen kokouksissa. Muista mahdollisista tehtävistä sovitaan erikseen.

Liiton työntekijät hoitavat liiton käytännön tehtävät liittovaltuuston päätösten, hallituksen linjausten ja esimiehen ohjeiden mukaan. Vuonna 2020 liitolle vahvistettiin strategia, jonka mukaan toimintaa suunnataan.

Valintakriteerit

Hallituksen jäseneksi valittavalta edellytetään, että hän 

 • Tuntee Suomen Psykologiliiton perustehtävän ja tavoitteet 
 • Ajaa liiton yhteisesti hyväksymiä asioita eikä käytä liittoa omiin tarkoitusperiinsä
 • On toiminut aktiivisesti liitossa ja/tai muissa järjestötehtävissä
 • On täyttänyt jäsenvelvollisuutensa liittoa kohtaan


Puheenjohtajan tulee olla riittävästi perillä seuraavista asioista:

 1. Psykologien palkka-asiat
 2. Psykologien ammattiasioiden peruskysymykset; lait, velvoitteet, ohjeet, käytännöt
 3. Työmarkkinoiden ja työehtosopimusjärjestelmän toiminta
 4. Psykologipalvelujen myynti ammatinharjoittajana/yrittäjänä
 5. Järjestötoiminta

 
Puheenjohtajalta edellytetään seuraavia henkilökohtaisia kykyjä ja taitoja:

 • ­   kokonaisuuksien hallinta- ja jäsentämistaidot (kaiken tehtävän työn hahmottaminen liiton perustehtävän kautta)
 • ­   kommunikaatio- ja esiintymistaidot
 • ­   johtamis- ja neuvottelutaidot
 • ­   paineensietokyky
 • ­   motivoimisen ja innostamisen kyky

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta Psykologiliiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi, ota yhteyttä omaan yhdistykseesi.

Teksti on julkaistu Psykologi-lehdessä 2/2021.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä