Siirry sisältöön

Palkkatutkimukset 2023: Hyvinvointialueilla harppaus, muuallakin palkat nousseet

Tällä kertaa vastausaktiivisuus jäi hyvinvointialueita lukuun ottamatta tavanomaista alemmaksi johtuen ainakin osittain teknisistä ongelmista kyselyn lähettämisen kanssa. Jokaisen jäsenen vastaus olisi tärkeä. Vastaajilta saatiin kiitosta tutkimuksen tekemisestä ja liiton palkkaedunvalvonnasta.

Tutkimusten tuloksia hyödynnetään liiton edunvalvonnassa ja jäsenneuvonnassa. Yrittäjien ja ammatinharjoittajien ansiot määräytyvät eri tavoin kuin työsuhteisten, joten heille on tehty erillinen kysely, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että psykologien palkkakehitys jatkuu suotuisana ja erityisesti hyvinvointialueilla keskimääräinen palkkataso on huomattavasti korkeampi kuin mitä se oli kuntien palveluksessa työskenneltäessä. 

Vastanneiden psykologien työnantajilleen antama kouluarvosana palkkausasioissa:

  • Yksityinen sektori 7,2
  • Hyvinvointialuesektori 7,0
  • Valtion sektori 7,2
  • Yliopistosektori 7,4

Hyvinvointialueilla nähtävissä palkkakilpailua

Hyvinvointialueilla vakituisessa kokoaikatyössä toimivien psykologien keskimääräinen kokonaispalkka oli 4453 €/kk. Keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka oli 4156 €/kk. Psykologi-nimikkeellä työskentelevien keskipalkka oli 4068. Kaikissa tarkasteluissa nousua kahden vuoden takaisiin kuntien ja sairaanhoitopiirien palkkoihin oli peräti 10 %. 

Toimialan vaikutus keskipalkkaan on enimmillään noin kolmesataa euroa: erikoissairaanhoidossa maksetaan keskimäärin parhaiten, perustason mielenterveyspalveluissa ja sosiaalitoimessa heikoimmin. 

Kesäkuussa 2023 jaossa ollutta ns. järjestelyerää ilmoitti saaneensa peräti 77 % vastaajista. Joka kymmenes ei osannut sanoa, oliko saanut vai ei. Korotuksen suuruus oli keskimäärin 223 euroa, suurimmillaan 1057 euroa.

Hyvinvointialueiden keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat nimikkeittäin (suluissa korkein ilmoitettu arvo)

  • Psykologi 4068 € (5100)
  • Erikoispsykologi 4360 € (4992)
  • Vastaava psykologi 4331 € (4966)
  • Johto- ja esihenkilö 4667 € (9200)
  • Hallinto ja muu nimike 5047 € (8700)

– Edellisen palkkatutkimuksen jälkeen jokseenkin kaikki kuntasektorin psykologit ovat siirtyneet hyvinvointialueiden palvelukseen. Osa alueista on jo ymmärtänyt palkkakilpailukyvyn merkityksen. Alimpia palkkoja on korotettu, osin järjestelyeriäkin hyödyntäen, kun alueet ovat alkaneet valmistautua pakollisiin palkkaharmonisointeihin.

Yksityinen sektori palkkajohtaja, mutta ero kapenee

Yksityisellä sektorilla psykologien palkat ovat keskimäärin olleet selvästi paremmat kuin julkisella sektorilla. Julkinen sektori kuitenkin näyttää kirivän eroa kiinni.

Yksityisen sektorin sisällä palkkatasossa on suuria eroja, riippuen muun muassa siitä, onko työnantajaorganisaatio yritys, järjestö, säätiö tai ammattikorkeakoulu. Yrityksissä palkkataso on yleensä korkein. Yksityisellä sektorilla myös työsuhde-edut – vanhempainvapaiden palkallisuus, vuosiloman pituus – saattavat joskus olla heikommat kuin julkisella sektorilla, ja niistä on huolehdittava itse neuvotellen.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden vakituisessa kokoaikatyössä työskentelevien kokonaispalkka oli keskimäärin 4922 €/kk. Psykologin tai erikoispsykologin tehtävissä työskentelevien keskipalkka oli 4658 €/kk.­ Kahden vuoden takaisen notkahduksen jälkeen keskipalkat olivat nousseet. Johtavissa tehtävissä keskimääräinen palkkataso on hieman laskenut.

Toimialoittain tarkasteltuna keskipalkat ovat nousseet selvästi työterveyshuollossa ja kuntoutuksessa, ja myös opiskelijaterveydenhuollossa keskipalkka on nyt yli 4000 €/kk. Konsultoinnissa ja rekrytoinnissa nousu on ollut pienempää. Konsultointi ja rekrytointi yhdessä työterveyshuollon kanssa on edelleen palkkajohtaja, keskipalkat ovat yli 5000 €/kk. 

Keskimääräinen työaika yksityisellä sektorilla on ollut korkeampi kuin julkisen sektorin työehtosopimusten mukainen työaika. Vastaajien keskimääräinen viikkotyöaika oli laskenut edellisestä kyselystä 39 tunnista 38 tuntiin, joten ero julkisen sektorin työaikaan on kaventunut.

Vastaajista kolme neljäsosaa ilmoitti palkkansa nousseen edellisen tutkimuksen jälkeen. Palkan laskemisesta ilmoitti 4 %, muilla palkka oli pysynyt ennallaan tai eivät osanneet sanoa. 

Hieman useampi kuin yksi kolmesta vastaajasta vastaajista ilmoitti saaneensa vuoden 2022 yleiskorotuksen, joka keskitettyjen sopimusten myötä tulee kaikille työ- ja virkaehtosopimusten piirissä oleville. Tilanne vaikuttaa heikentyneen jonkin verran edellisestä kyselystä. Yleiskorotukset eivät tule automaattisesti palkkaan silloin, jos työpaikalla olevaa tes:iä ei sovelleta psykologeihin ja yleiskorotuksesta ei ole sovittu henkilökohtaisessa työsopimuksessa. Sopimuskaudella oli jaossa myös talokohtaisesti jaettavia järjestelyeriä, ja niitä ilmoitti saaneensa 16 % vastaajista. Lisäksi Henkilökohtaisen palkan tasokorotuksen, kannustelisän tms. oli saanut reilu kolmannes. Suuruus vaihteli 17 eurosta 1154 euroon kuukaudessa.

– Rekrytointipalkat yksityisellä sektorilla ovat kovia, mutta sen jälkeen palkkakehityksessä voi olla ongelmaa, kun osa psykologeista on myös yleiskorotusten ulottumattomissa. Palkasta keskusteleminen on kuitenkin jokaisen oikeus, ja liitosta saa tukea palkkaneuvottelun käynnistämiseen.

TE-toimistoissakin keskipalkka alkaa nyt nelosella

Jokaisessa valtion virastossa on oma palkkausjärjestelmänsä, jonka mukaan palkkaus määräytyy. Valtiolla henkilökohtaisen palkanosan suuruus suhteessa tehtäväkohtaiseen palkanosaan on selvästi suurempi kuin muilla sektoreiden palkkausjärjestelmissä.

Valtion sektorilla vakituisessa kokoaikatyössä työskentelevien Psykologiliiton jäsenten keskipalkka oli 4636 €/kk. Psykologi-nimikkeellä työskennelleiden keskipalkka oli 4466 €/kk.

Edellisestä tutkimuksesta keskipalkka on noussut yli 10 %, sopimuskorotusten ollessa yhteensä 5,6 %.Valtaosa työskentelee psykologi-nimikkeellä ja TE-toimistoissa, joissa keskipalkka vihdoin ylitti ”haamurajan” ja on nyt 4083 €/kk. Muissa virastoissa keskipalkka on selvästi korkeampi, 4915 €/kk.

Joka neljäs vastaajista ilmoitti vaativuusluokan nousseen edellisestä arvioinnista. Suoriutumisen arvion kertoi kohonneen peräti 47 % vakituisessa työssä olevista, mikä on reilusti enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Suoriutumisprosentin mediaani vakituisilla kokoaikaisilla oli 28.

– TE-toimistojen psykologien palkat ovat kehittyneet suotuisasti, ja tulossa on vielä ensi vuoden maaliskuussa yleiskorotus ja virastoerä yhteensä 2,5 %. Näillä palkoilla he siirtyvät vuoden 2025 alusta valtiolta kuntasektorille työllisyysalueiden palvelukseen.

Yliopistoissa psykologitehtävien palkkaus parantunut 

Yliopistojen palkkatutkimuksessa vastausprosentti oli hyvä, 32 %, mutta kokonaisuudessaan vastaajien lukumäärä on melko pieni, joten kyselyn vastauksista ei ole mahdollista tehdä kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä eikä vertailuja. Vastaajia oli kaikista seitsemästä yliopistoista, joissa on psykologian laitos, ja lisäksi muistakin yliopistoista.

Kaikkien vakituisessa kokopäivätyössä toimivien keskipalkka oli 4708 €/kk. Opetus- ja tutkimushenkilöstön keskipalkka oli 5257 €/kk, käytännössä samaa tasoa kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Muun asiantuntijahenkilöstön palkkausjärjestelmään kuuluvien eli pääosin yliopistojen opintopsykologien keskipalkka oli 4480 €/kk, nousua edellisestä kyselystä huomattavasti enemmän kuin enemmän kuin kahden vuoden sopimuskorotukset, yleiskorotukset 4,45 % ja paikallinen erä 0,5 %. Muutama sekä vakituisesta että määräaikaisesta opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvasta vastaajista ilmoitti saaneensa palkankorotusta 1.12.2022 jaossa olleesta paikallisesta erästä. 

Määräaikaisten työsuhteiden osuus on kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna roimasti, mikä on todella huolestuttavaa, koska määräaikaisuuksia on muutenkin huomattavasti enemmän kuin muilla sopimussektoreilla.  Vastanneista 62 % työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa, opetus- ja tutkimushenkilöstöstä lähes 80 %. Määräaikaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkat ovat selvästi pienempiä: määräaikaisten keskipalkka on vain 64 % vakituisten keskipalkasta. Muun asiantuntijahenkilöstön kohdalla eroa sen sijaan ei merkittävästi ole.

– Yliopistojen kasvaneiden sisäänottomäärien vuoksi tehdyt uudet rekrytoinnit vaikuttavat olevan kauttaaltaan määräaikaisia. Opetus- ja tutkimushenkilöstölle määräaikaisuus näyttää merkitsevän liian usein myös alempaa palkkaa.

Liitosta saat tukea palkkaneuvotteluihin

Palkka kannattaa rohkeasti ottaa puheeksi työnantajan kanssa. Liiton kotisivuilta löytyy ohjeita neuvotteluun, ja liitosta saa myös henkilökohtaista palkkaneuvontaa. Palkkatutkimuksen tulosten pohjalta päivitetään liiton palkkasuositukset. Monilla työpaikoilla palkka-asioissa tukea saa lisäksi JUKOn tai YTN:n luottamusmieheltä tai akavalaisten luottamusvaltuutetulta. Jos sellaista ei ole, kannattaa pikaisesti valita.

Liitto vaikuttaa neuvottelujärjestöissään JUKOssa ja YTN:ssä, jotta virka- ja työehtosopimukseen pohjautuva palkkaus saataisiin entistäkin paremmin vastaamaan psykologien tehtävän korkeaa vaativuutta ja psykologityöhön kohdistuvaa kovaa kysyntää.

Hyvinvointialueille palkkasuositukset on jo päivitetty palkkatutkimuksen tulosten perusteella, ja muille sektoreille päivitys tehdään kevään aikana.Koosteet kaikista tutkimuksista löytyvät liiton kotisivuilta.

Teksti on julkaistu Psykologi-lehdessä 4/2023.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä