Siirry sisältöön

KIRJA

Palkittua teoretisointia sukupuolesta ja traumasta

Psykoanalyytikot Avgi Saketopoulou ja Ann Pellegrini käsittelevät helppolukuisessa ja tiiviissä teoksessaan sukupuolta teoreettisesta ja kliinisestä näkökulmasta. Teos tekee eroa klassisiin psykoanalyyttisiin ja psykologisiin teorioihin, joissa sukupuoli nähdään ontologisena tosiasiana, joka rakentuu universaaleina pidettyjen biologisten tai psykologisten rakenteiden varaan. Tämän sijasta kirjoittajien mukaan luomme ja uudelleen luomme sukupuoltamme yksilöllisesti ja jatkuvasti suhteessa niihin vaikutuksiin – traumaattisiinkin – joita toisilla meihin on ja on ollut.

Kirjoittajien näkemykset sukupuolesta pätevät kaikkiin sukupuoliin, siis myös cissukupuolisiin. Heidän mukaansa me kaikki omaksumme sukupuolen ja sen rakentumista voidaan psykoanalyysin piirissä tutkia ja teoretisoida yksilötasolla tavalla, jota yleiset teoriat sukupuolesta eivät mahdollista. Teoksen avainteksti on International Psychoanalytical Associationin (IPA) sateenkaarijaoston palkitsema.

Psykoanalyysi on Saketopouloun ja Pellegrinin mukaan traumatofobista, koska se ei ota huomioon trauman myönteistä muutosvoimaa. Kirjoittajien mukaan ei voi olla niin, että sukupuolta pidetään “terveenä” vain, jos trauma ei ole vaikuttanut siihen, koska traumat voivat vaikuttaa sukupuoleen vääristämättä itsen aitoutta. Samoin kirjoittajat kritisoivat psykoanalyysia siitä, että se pitää sukupuolen epäkoherenssia merkkinä perustavanlaatuisesta psyykkisestä fragmentaatiosta, ja muistuttavat, että sukupuoli ei ole ainoa tekijä, jonka avulla ylläpitää psyykkistä jatkuvuutta.

Saketopoulou ja Pellegrini toteavat esimerkkienkin avulla, että psykoanalyysin piirissä asiakkaiden sukupuolen moninaisuus nähdään lähtökohtaisesti ei-toivottuna asiana. Sukupuoleltaan normatiivisten asiakkaiden traumat eivät ole syitä kyseenalaistaa heidän sukupuoltaan. Sukupuolivähemmistöjen traumoja taas käsitteellistetään merkkinä heidän epänormaaliudestaan ja niitä käytetään keinona invalidoida ja delegitimoida heidän itsemäärittelyään. 

Saketopoulou ja Pellegrini toteavatkin, että terapeuttien tarvitsisi ainoastaan kohdella kaikkia sukupuolia samalla yksilöllisyyttä, kompleksisuutta ja itsemäärittelyä kunnioittavalla herkkyydellä kuin he kohtelevat asiakkaidensa cissukupuolisuutta. Tämä vastaa sukupuolta affirmoivaa työotetta, jonka puolesta Amerikan psykologiyhdistys (APA) hiljattain otti kantaa.

Kliinikoiden tulisi Saketopouloun ja Pellegrinin mukaan luopua kysymyksestä siitä, mikä asiakkaan “oikea” sukupuoli on, koska sellaista ei yksiselitteisesti ole olemassa. Kirjoittajat kuvaavat sukupuolen rakentumista prosessiksi, jolla on lukemattomia mahdollisia kulkuja ja lopputuloksia, jotka eivät ole ennakkoon tiedossa. Psykoanalyytikko Jean Laplanchea soveltaen tekijät toteavat, että oleellista prosessissa olisi, että asiakas löytäisi tavan sitoa itseensä kohdistuneet vaikutukset tavalla, joka tuntuu autonomiselta, omalta ja elettävältä. Kirjoittajat näkevät siis terapian tehtäväksi tukea asiakasta tämän autopoieettisessa sukupuolen teoretisoinnissa kuvittelematta, että terapeutilla olisi etuoikeutettu näkymä siihen, mikä asiakkaan sukupuoli on tai tulee olemaan. Tämä edellyttää terapeutilta kykyä säilöä ja säädellä omia vastatunteitaan, jotka voivat herätä myös suhteessa omaan sukupuolen prosessointiin.

Saketopouloun ja Pellegrinin työ möyhii psykoanalyysin perusteita feministisellä filosofialla ja yhteiskuntatieteillä, paikantuu vähintään lähelle relationaalista psykoanalyysia ja muistuttaa paljolti myös filosofi Gilles Deleuzen ja psykoanalyytikko Félix Guattarin käsitteistöä ja sen sovelluksia. Teos antaa inspiroivia ja hyvin sovellettavia näkökulmia mihin tahansa kliiniseen tai tutkimustyöhön ja itsereflektion tueksi. 

Jokainen meistä joutuu ottamaan kantaa sukupuolittuneisiin normeihin, stereotypioihin ja muuhun vallankäyttöön ja niihin kytkeytyviin pakottamiseen ja mitätöimiseen. Toiset meistä transfobian vuoksi valitettavasti enemmän. Saketopoulou ja Pellegrini auttavat näiden vaikutusten kanavoimisessa joksikin kauniiksi, eläväksi ja nautittavaksi.

Kirja esittelyn kirjoittaja Niia Virtanen on psykologi, integratiivinen psykoterapeuttikoulutettava ja sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä