Siirry sisältöön

Monipuolinen tietopaketti oppimisvaikeuksista

Edellinen suomenkielinen oppimisen vaikeuksia käsittelevä teos Oppimisvaikeudet – neuropsykologinen näkökulma (Lyytinen ym., toim.) julkaistiin 15 vuotta sitten. Tuore Oppimisen vaikeudet tarjoaa aiempaa monitieteisemmän ja laaja-alaisemman kattauksen. Kirjoittajat ovat kokeneita oppimisvaikeustutkijoita muun muassa neuropsykologian, erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja genetiikan aloilta. 

Teoksessa esitellään tuoreeseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa oppimisesta ja sen tukemisesta. Lisäksi mukana on suoraan käytännön työhön sovellettavia toimintamalleja. Teos ohjaa tarkastelemaan oppimisessa ilmeneviä ongelmia monista eri syistä johtuvina monitasoisina ilmiöinä, joiden huomioimisessa korostetaan lapsen ja hänen perheensä, koulun sekä muiden eri ammattilaisten välisen yhteistyön tärkeyttä. 

Kirja on jaettu kolmeen osaan: 1. Oppimisen tukemisen lähtökohdat, 2. Oppimista muovaavat tekijät ja 3. Kehitykselliset oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen. Ensimmäisessä osassa oppimisen vaikeuksia käsitellään perinnöllisten tekijöiden, aivotoimintojen, kognitiivisten prosessien, käyttäytymisen ja ympäristön sekä niiden keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. Lisäksi esitellään kattavasti oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen ja arviointiin liittyviä periaatteita sekä näyttöön perustuvien menetelmien hyötyä tuen suunnittelun kannalta. 

Toisessa osassa nostetaan esille motivaation ja tunteiden vaikutus oppimiseen. Tässä korostetaan opettajan, kuntouttajan ja vanhemman merkitystä erityisesti oppimisen vaikeuksista kärsivän oppilaan motivaation ylläpidossa sekä oppimiseen liittyen myönteisten tunteiden vahvistamisessa. Toisessa osassa tarkastellaan lisäksi ajankohtaisina aiheina monikielisten ja eri kulttuuritaustasta lähtöisin olevien yksilöiden oppimisen erityispiirteitä sekä oppimisen vaikeuksien merkitystä digitaalisissa oppimisympäristöissä. 

Kolmannessa osassa käsitellään tarkemmin tyypillisimmät lapsen oppimista hankaloittavat vaikeudet. Laajempia kehityksellisiä häiriöitä – kuten autismikirjo ja kehitysvammaisuus – sivutaan teoksessa vain hyvin lyhyesti. 

Kokonaisuutena teos on kattava ja monipuolinen tietopaketti, jolle on ollut tarvetta jo pidempään. Kirjassa välittyy kuva oppimisen ongelmien yksilöllisyydestä, moninaisuudesta ja päällekkäisyydestä. Vaikeuksiin keskittymisen lisäksi näkökulma on toivoa herättävä. Teos muistuttaa oikea-aikaisen tuen sekä yksilöä suojaavien tekijöiden merkityksestä kehityksen ja oppimisen vahvistajina. Käytäntöön soveltuvat tukikeinot sekä havainnollistavat taulukot ja kuviot ilahduttavat lukijaa. Teosta voi suositella käsikirjana erityisesti aloitteleville psykologeille, kuntoutustyöntekijöille sekä opettajille. Teos soveltuu hyvin myös kokeneempien ammattilaisten tietojen päivittämiseen. 

Anne Ahokas on psykologi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä