Siirry sisältöön

MITEN MENEE, HYVINVOINTIALUE? KYMENLAAKSO

”Johtavien psykologien verkostoitumista hyvinvointialueiden välillä tuettava”

1. Miten psykologipalvelut on teillä järjestetty?

Psykologit työskentelevät kahdessa toimintayksikössä: Psykologipalveluiden osaamiskeskuksessa ja Psykososiaalisessa opiskeluhuollossa.

2. Minkälaisena näet psykologien ja psykologipalveluiden roolin hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluissa?

Psykologit ovat tärkeä osa mielenterveyspalveluiden moniammatillista kokonaisuutta. Työhön kuuluvat tutkimukset, arviot, konsultaatiot, interventiot ja moniammatillinen yhteistyö sekä osalla psykologeista myös koulutus- ja kehittämistehtävät.

3. Kuinka monta psykologin toimea alueellanne on? Onko osa niistä avoinna?

Psykologipalveluiden osaamiskeskuksessa on 52 vakanssia, joista osa on avoinna. Psykososiaalisessa opiskeluhuollossa on 32 vakanssia, joista myös osa on avoinna.

3.1. Johtavien/vastaavien psykologien määrä? 

Kolme johtavaa psykologia.

3.2. Onko psykologien esihenkilö psykologi vai jonkin muun ammattiryhmän edustaja?

Kaikkien psykologien lähiesihenkilönä toimii oman tiimin tai toimintayksikön johtava psykologi. 

4. Minkälaisia psykologipalveluja on tarjolla eri väestöryhmille? Puuttuuko jotakin?

Lasten parissa psykologeja työskentelee perheneuvolassa, kehityksellisissä palveluissa ja kehitysvammalääketieteen parissa sekä erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatriassa ja lastenneurologiassa.

Nuorten ja aikuisten tiimissä perusterveydenhuollossa on nuorten matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta -palvelu. Psykologeja työskentelee Haminan terveysasemalla ja kuntoutuskeskus Hoikussa. Erikoissairaanhoidossa psykologeja toimii nuoriso- ja aikuispsykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla, yleissairaalapsykiatriassa, kuntoutus- ja kipupoliklinikalla sekä neurologian poliklinikalla.

Opiskeluhuollossa palvelua tarjotaan esiopetusikäisille, perusopetusikäisille ja toisen asteen opiskelijoille kaikissa hyvinvointialueen kunnissa.

Kymenlaaksosta puuttuu kattava aikuisten perusterveydenhuollon psykologipalvelu. Tämä on tarjolla vain Haminassa, muista kaupungeista entisten terveyskeskuspsykologien vakanssit purettiin ennen soteuudistusta. Tarvetta olisi myös palliatiivisen hoidon psykologipalveluun. Lisäksi yksittäisiä kyselyitä on ollut myös lasten ja nuorten yleissairaalapsykologian konsultaatioille. 

5. Pääseekö psykologin vastaanotolle matalalla kynnyksellä? Kuvaile prosessia lyhyesti.

Lasten ja nuorten osalta tämä toteutuu perhekeskuksen terveys- ja sosiaalipalveluissa. Perheneuvolaan asiakkaat voivat hakeutua myös oma-aloitteisesti, ja lasten perusterveydenhuollon yksikköön terveydenhuollon ammattihenkilöt ohjaavat. Aikuispsykiatrian palveluissa psykologin konsultaatioita on helposti saatavilla, mutta tutkimukseen pääsy voi yksiköstä riippuen kestää. Neuropsykologiset palvelut ovat tällä hetkellä nopeasti saatavilla neurologian ja kuntoutusyksiköiden potilaille. Perusterveydenhuollosta vain yhdessä yksikössä on psykologi, ja muissa psykologin tapaamiset tai konsultaatiot vaativat lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Psykologin tapaamiset tai konsultaatiot vaativat lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Opiskeluhuollon palveluissa resurssivajeen vuoksi lainmukainen palvelun tarjoaminen ei onnistu kaikissa oppilaitoksissa. Niissä oppilaitoksissa, joissa työskentelee tällä hetkellä opiskeluhuollon psykologi, pyritään tarjoamaan matalan kynnyksen palvelua lain mukaisesti. Oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus keskustella opiskeluhuollon työntekijän kanssa kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä yhteydenotosta. Kiireettömissä tilanteissa mahdollisuus keskusteluun pyritään järjestämään viimeistään seitsemäntenä päivänä yhteydenotosta. Oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus pyytää opiskeluhuollon palvelua itse, ja oppilaitoksen henkilöstöllä on lainmukainen velvollisuus ohjata opiskeluhuollon palveluiden piiriin, mikäli herää opiskeluhuollollinen huoli. Niissä oppilaitoksissa, joissa ei tällä hetkellä ole omaa opiskeluhuollon psykologia, on tarjolla konsultoivan psykologin palvelua ja psykologin tutkimuksia toteutetaan ostopalveluna.

6. Mikä psykologipalveluissa toimii?

Työntekijät kokevat asiakas- ja potilastyön merkitykselliseksi ja palkitsevaksi.  Ammatillinen esihenkilötyö koetaan tärkeäksi. Vahva kollegiaalinen tuki ja työnohjaus ovat kunnossa. Perehdytykseen on pyritty panostamaan uusia työntekijöitä rekrytoitaessa.

7. Mitä parannettavaa psykologipalveluissa on?

Henkilöstökokemuskyselyissä esiin nousevat resurssivajeen tuoma paine, toive työnantajan nykyistä kattavammasta panostuksesta täydennyskoulutukseen ja osaamisen vahvistamiseen sekä palkkauksen kohentaminen. Lisäksi psykologin roolia osana yksikkörajat ja ammattiryhmät ylittävää palveluketjua voisi parantaa päällekkäisyyden välttämiseksi erityisesti arviointivaiheessa.

8. Onko psykologeja vaikea rekrytoida? Minkälaisia houkuttimia rekrytoinnissa on käytetty?

Rekrytoinnissa on ollut merkittäviä haasteita. Käytössä on rekrytointilisä, joustava etä- ja hybridityö sekä osa-aikatyö. Ajoittain on pystytty tukemaan yöpymistä, jolloin työllistyminen ei edellytä muuttoa Kymenlaaksoon.

8.1. Jos rekrytointi on vaikeaa, miten sitä konkreettisesti parannetaan? 

Olemme panostaneet harjoittelijoihin. Työntekijät ymmärtävät harjoittelijoiden merkityksen ja suhtautuvat todella positiivisesti harjoittelijoiden ottamiseen. Harjoittelijoiden kautta olemme saaneet lukuisia hyviä rekrytointeja. Järjestämme markkinointikampanjoita ja näymme eri tapahtumissa, kuten Uramessuilla. Markkinoimme myös psykologien omilla rekrytointisivuilla, ja työntekijät ovat mukana rekrytoinnissa. Huolehdimme, että työnteon edellytykset kaikilla psykologeilla ovat kunnossa. Tähän kuuluvat säännölliset koulutukset, asianmukaiset työtilat ja välineet sekä yksilötyönohjaus.

Harjoittelijoiden kautta olemme saaneet lukuisia hyviä rekrytointeja.

9. Psykologit kokevat usein, että heitä ei kuulla mielenterveysasioissa. Ovatko psykologit teillä osana moniammatillista tiimiä? Minkälaisessa roolissa he ovat?

Psykologeilla on tärkeä tehtävä omissa yksiköissään osana moniammatillista tiimiä. Asiakkaat ja potilaat sekä muut ammattilaiset arvostavat psykologien monipuolista osaamista. Rooli vaihtelee yksiköstä riippuen, mutta jos psykologi jostakin puuttuu, se näyttäytyy esihenkilöille nopeasti palautteena ja toiveena asian pikaiseen ratkaisemiseen.

9.1. Mikä mielestäsi estää moniammatillista työskentelyä? Mikä sitä edistää?

Moniammatillista työskentelyä edistävät riittävän tiivis yhteistyö ja tiedonkulku yksiköiden ja ammattilaisten välillä, niin työntekijä- kuin esimiestasolla. Myös työskentely samoissa tai lähekkäisissä tiloissa usein edistää yhteistyötä: silloin on helppo lähestyä. Haasteita tuottaa muidenkin ammattiryhmien kokema aikapaine. Tällöin psykologeille herkästi yritetään ohjata perustyötä, ja vastaavasti kohdennettuun konsultaatioon ei välttämättä huomata käyttää aikaa tai psykologin suosituksia ei ehditä ottamaan käyttöön.

10. Haluatko kertoa vielä jotain muuta?

Psykologiliiton tukea toivomme erityisesti tulevaisuuden psykologiresurssien turvaamiseksi. Liitto voisi edistää psykologien koulutuspaikkojen lisäämistä mahdollisuuksien mukaan ja psykiatrian/lastenpsykiatrian/opiskeluhuollon aseman varmistamista koulutussisällöissä.

Rekrytointia liitto voisi tukea esimerkiksi järjestämällä loppuvaiheen opiskelijoille rekrytointitapahtumia, joihin meidät on kutsuttu esittelemään toimintaa.

Lisäksi toivoisimme tukea johtavien/vastaavien psykologien verkostoitumiseen hyvinvointialueiden välillä esimerkiksi neuvottelupäivien, Teams-tapaamisten tai muun viestimen kautta, jotta parhaat käytännöt voidaan hyödyntää kaikkialla.

Psykologiliitto tukee verkostoitumista

Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen toteaa, että psykologian alan sisäänottoja on viimeisen kolmen vuoden aikana lisätty voimakkaasti, ja lisäykset ovat prosentuaalisesti psykologian alalla suurempia kuin yhdelläkään muulla sotealalla. 

– Myös esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuollon psykologeille on kehitetty Jyväskylän yliopistossa koulutuspakettia, jonka toivomme kehittyvän. Samoin Psykologiliitto on jo nyt yhdessä Suomen Psykologian opiskelijain liiton kanssa toteuttanut Uramessuja, joihin monet hyvinvointialueet ovat työnantajan ominaisuudessa osallistuneet ja myös vuonna 2023 järjestetyillä Psykologipäivillä useat hyvinvointialueet olivat mukana. 

– Kuitenkaan liiton tehtävänä ei ole korvata työnantajan vastuuta – tapahtumista seuraa myös kustannuksia, joita ei voi vyöryttää ainoastaan psykologien maksettaviksi jäsenmaksujen kautta. Työnantajillakin on vastuu oman alueen houkuttelevuuden kehittämisessä ja työmahdollisuuksien mainostuksessa, Lipsanen toteaa. 

Johtavien psykologien neuvottelupäivät on palautettu muutaman vuoden tauon jälkeen liiton tapahtumakalenteriin ja seuraavat pidetään tämän vuoden syyskuussa, eli tämäkin toive on kuultu.

Kymenlaakson hyvinvointialue vastasi ripeästi Psykologiliiton kyselyyn. Vastaajina ovat kaikki psykologien esihenkilöt koko hyvinvointialueelta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä