Siirry sisältöön

Hur presterar finlandssvenska barn i kognitiva test? Nya riktlinjer för utredningar publicerade 

Lue suomeksi

Psykologer har blivit tvungna att antingen använda någon form av översättning av finska testversioner eller att använda sverigesvenska versioner. Båda innebär kompromisser gällande språk och kultur, vilket gör tolkningen av resultaten osäker. Problemen är välkända bland finlandssvenska psykologer och behovet av information om hur finlandssvenska barn presterar i kognitiva test har länge varit tydligt. 

År 2019 inleddes därför forskningsprojektet Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test(FEST-projektet / The FinSwed Study) vid Helsingfors universitet. Inom projektet undersöks hur sammanlagt 276 finlandssvenska barn i åldrarna 6–16 år presterat i de sverigesvenska versionerna av WISC-V, WPPSI-IV och delar av NEPSY-II. 

De sverigesvenska testen valdes framom finska test eftersom de kan användas rakt av utan att psykologen behöver översätta testen. Översättningar tenderar att försämra testens tillförlitlighet och särskilt stort är problemet vid egna, inofficiella översättningar. Däremot gjordes mindre språkliga anpassningar i de sverigesvenska testen för att språket skulle vara naturligt i en finlandssvensk kontext. Projektets resultat utmynnar i ett flertal vetenskapliga artiklar, varav en del redan har publicerats och en del är under arbete. Se projektets webbsida för en lista på publicerade artiklar. 

Projektgruppen har även gjort upp riktlinjer för vad som är viktigt att beakta när finlandssvenska barn utreds av psykologer i Finland. Riktlinjerna utgår från projektets forskningsresultat samt annan tidigare forskning. De har kommenterats av Finlands Psykologförbunds kommitté för psykologisk utvärdering (Testilautakunta)samt av en arbetsgrupp bestående av finlandssvenska psykologer från olika regioner och olika arbetsfält. 

I riktlinjerna rekommenderar projektgruppen bland annat att man använder de svenska testversionerna av Wechslertesten, men att man tar projektets fynd i beaktande vid tolkning av testresultaten. Sammantaget kan det konstateras att de finlandssvenska barnen på gruppnivå presterade något högre än de sverigesvenska normernas medeltal i Wechsler-testen. 

Det fanns dock variation i testresultaten: bland annat var prestationen i vissa språkliga deltest lägre än medeltalet. Dessa kulturella skillnader i testprestationer är utförligt beskrivna i riktlinjerna så att de kan beaktas vid tolkning av testresultat i finlandssvenska utredningar. 

I riktlinjerna beskrivs också vilka kulturella anpassningar som gjordes i projektet, exempelvis vid testfrågor som gäller Sverige. På grund av skillnader i normerna mellan olika test- och landsversioner är det viktigt att psykologer i sina utlåtanden tydligt beskriver vilket test som använts. Projektgruppen ger också rekommendationer för verbala beskrivningar av testresultaten. 

Riktlinjer för kognitiva utredningar av barn i Svenskfinland finns tillgängliga på psykologförbundets medlemssidor på nätet. 

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Oskar Öflunds stiftelse och Kulturfonden för Sverige och Finland. Projektgruppen består av docent Anu Haavisto, PsD Johanna Rosenqvist och PsM Susanna Slama.

Lue suomeksi

Saatat olla kiinnostunut myös näistä